Aj Vozotaji obnovujú Kasáreň

Komárňanský vozotajský, tradície zachovávajúci spolok v roku 2017 uzavrel zmluvu s mestom Komárno o zapožičaní  troch miestností  na 25 rokov v národnej kultúrnej pamiatke Pevnosť – v mestskom pravom krídle kasárne. Miestnosti spolok prevzal v značne poškodenom stave – s opadávajúcou omietkou,  bez okien, dverí, podlahy a  elektriny.  Keďže objekt  je národnou  kultúrnou pamiatkou, spolok musí miestnosti zrekonštruovať v zmysle zmluvy o výpožičke podľa prísnych kritérií KPÚ Nitra.

Členovia spolku sa s veľkým nadšením pustili do vyčistenia miestností, plánovania prác  a hľadania finančných zdrojov na uskutočnenie svojich cieľov. Odpracovali vyše 400 hodín pri vyprataní miestností, odstránení opadajúcej omietky a maľovky.

V prvých dvoch rokoch chýbali financie, takže práce stagnovali. Rok 2020 bol v tomto smere prelomový, nakoľko  spolok získal na svoje projekty 20 000 EUR z dvoch zdrojov od vlády Maďarska a rekonštrukčné práce sa  mohli  začať. V roku 2021 prostredníctvom projektu „Zachráňme kultúrne pamiatky NSK“  spolok vozotajov získal ďalšiu finančnú podporu od Nitrianskeho samosprávneho kraja v hodnote 3 000 EUR.

„Do konca júna sa zrekonštruovali 2 miestnosti, ktoré v súčasnosti zariaďujeme a do konca roka  plánujeme slávnostne odovzdať do užívania prednáškovú halu a výstavnú sieň.

Pri našej činnosti sme vybudovali veľmi dobré kontakty s inými občianskymi združeniami,  neziskovými organizáciami Pro Castello Comaromiensi n.o. a Stará pevnosť n.o., múzeami,  pracovníkmi KPÚ Nitra, ktorí cennými radami pomáhali a podporovali nás v našej práci.

V  zrekonštruovaných priestoroch Pevnosti by sme chceli predstaviť zaujímavú, už zabudnutú prácu komárňanských vozotajov, ich spoločenský a kultúrny život, krásne oblečenie, ako aj zachované relikvie.

V miestnostiach plánujeme zabezpečiť priestor aj  pre netradičné vyučovacie  hodiny dejepisu pre komárňanských žiakov a študentov, ktorí by sa v historickom prostredí  mohli oboznámiť  s dejinami mesta a Pevnosti. Naše miestnosti by boli dostupné aj turistom – návštevníkom Pevnosti.

Sme vďační za každú finančnú podporu na uskutočnenie našich cieľov. Naďalej hľadáme finančné zdroje, aby sme vedeli dokončiť rekonštrukciu a zariadenie aj tretej miestnosti.“