Ukončila sa 1. etapa obnovy schodiska v Dunajskom bastióne Starej pevnosti

Nitriansky samosprávny kraj aj tento rok podporil aktivity zamerané na obnovu našej Pevnosti. Vďaka finančnej dotácii vyčlenenej z rozpočtu Kraja na obnovu pamiatok v kraji, vo výške 2135 €, ku ktorej Mesto Komárno prispelo rovnakou čiastkou, sa začala etapovitá obnova schodiska v Dunajskom bastióne V. Starej pevnosti. Toto schodisko vedie z priestorov pri Ferdinandovej bráne k novovybudovanej vyhliadkovej plošine, ktorej vybudovanie taktiež podporil Nitriansky samosprávny kraj. Počas prác I. etapy sa zakonzervovali pôvodné omietky schodiska, vyspravili, resp. doplnili sa chýbajúce schodové stupne a obnovil sa uzáver klenbového stropu pri výstupe na bastión.

V ďalších etapách obnovy schodiska dôjde k obnove chýbajúcich omietok, nanovo sa vymurujú oporné múriky pri výstupe, osadia sa nové plechové vráta a upraví sa terén zemného valu okolo výstupu.

 

 

 

 

Slovenčina
Top