Nové okná na Kasárni

Nezisková organizácia Pro Castello Comaromiensi, ktorá sa aktívne podieľa aj na obnove objektov Pevnosti podala žiadosť o dotáciu na obnovu pamiatok z dotačného programu Nadácie EPH "Pamätaj!". Predmetom žiadosti bol projekt obnovy časti fasády Kasárenskej budovy a osadenie nových ôsmych drevených okien do miestností, kde sa v súčasnosti nachádza panelová výstava s vyobrazeniami Pevnosti a pevnostného systému. Naša žiadosť bola úspešná a Nadácia EPH prisúdila nášmu projektu 5000,- €.

Pred samotnými prácami prebehlo verejné obstaranie, ktoré vyhrala nezisková organizácia Stará pevnosť Komárno. V rámci prác bolo najprv nutné kamenné rámy, tzv. šambrány, očistiť silným prúdom vody a piesku. Pri dvoch oknách bolo nutné domurovať vybúrané otvory a doplniť kamenné šambrány. Odstránila sa aj zvetraná a poškodená omietka.

V rámci obnovy došlo aj k osadeniu nových kovaných mreží a napokon aj nové drevené okenné rámy, kopírujúce niekdajšie originálne okná. Celkový rozpočet prác sa vyšplhal na 15 964,- €, z čoho už spomenutých 5000,- € bolo hradených z dotácie Nadácie a zvyšných 10 964,- € z rozpočtu našej neziskovej organizácie.

Veríme, že aj touto čiastočnou obnovou sme prispeli k obnove Kasární a spríjemnili pohľad na túto, žiaľ z veľkej časti poškodenú budovu.

V obnove kasárenskej budovy, ktorá tvorí vstup do Pevnosti, budeme pokračovať aj budúci rok. V prípade úspešných žiadostí o dotáciu z Ministerstva kultúry SR či z cezhraničného programu Interreg V-A SKHU, plánujeme zriadiť v Kasárni turisticko-informačné centrum s pokladňou a suvenírmi pre návštevníkov Pevnosti.

 

 

 

 

Slovenčina
Top