Rekonštrukcia krovu a strechy Kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne – II. etapa

Tlačová správa k projektu:

Záchrana, obnova a prezentácia národnej kultúrnej pamiatky „Pevnosť“ v Komárne patrí medzi priority mesta Komárna. Postupne od roku 2003, keď túto pamiatku odkúpilo mesto od Ministerstva obrany SR sa nám, i keď malými krokmi, toto úsilie darí. Je to aj vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR, ktoré nám viac-menej každoročne poskytuje skromnú dotáciu. Doteraz jedným z najvýznamnejších realizovaných projektov, okrem obnovy objektu prachárne, reštaurovania Ferdinandovej a Leopoldovej brány, bola rekonštrukcia kasárne s takmer dvojmiliónovým rozpočtom v rámci Regionálneho operačného programu – posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov s nenávratným finančným príspevkom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V rámci tohto projektu sa z finančných dôvodov nepodarilo zrekonštruovať skoro 600 m dlhú strechu kasárne v celom rozsahu.

V roku 2017 MK SR spustilo nový projekt v rámci programu „Obnovme si svoj dom“ – Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Tento podprogram s číslom 1.6 je zameraný na pamiatky zaradené do „Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy“. Zoznam predstavuje najvýznamnejšie nehnuteľné pamiatky v zastúpení jednotlivých druhov, ktoré vyžadujú prioritu pri obnove vzhľadom na ich význam a stavebno-technický stav. Do tohto zoznamu je zaradená aj národná kultúrna pamiatka „Pevnosť“ v Komárne. Správca budovy kasárne – Mestské kultúrne stredisko v Komárne sa uchádzalo o tento grant na II. etapu rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy a bolo so svojou žiadosťou úspešné. MK SR finančne podporilo desať NKP z celého Slovenska a medzi nimi bola aj naša pevnosť s poskytnutím dotácie vo výške 550 tis. €. Verejné obstaranie na zhotoviteľa stavby bolo ukončené ešte v roku 2017. Víťazom sa stala komárňanská firma DARTON s.r.o., ktorá bola realizátorom aj I. etapy rekonštrukcie. V projekte označenej ako časť „B“ bola v roku 2015 zrekonštruovaná značná časť krovu a strechy. Druhú etapu máme rozdelenú na dve časti, z ktorých časť „C“ vážske krídlo bolo v celom rozsahu zrealizované v roku 2018. Ostene nám ešte časť „A“, teda krídlo pri Dunaji, ktoré snáď obnovíme z dotácie poskytnutej v ďalšom kole tohto programu MK.

Práce na časti „C“ začali vo februári 2018. Stavenisko bolo odovzdané 9. 2. 2018 a 12. februára začali práce demontážou eternitovej strešnej krytiny, ktorá ako vieme je nebezpečným odpadom. Bol najvyšší čas začať, lebo časť krovu sa už aj zrútil. Realizácia tejto časti „C“ mala byť pôvodne ukončená až koncom roka 2019, ale ministerstvo nám vyšlo v ústrety a dotáciu nám poskytlo v dvoch splátkach. Prvú časť dotácie MK SR poskytlo MsKS v Komárne už koncom decembra 2017 vo výške 220 tis. €, čo bolo 40% z rozpočtu stavby. Po vyúčtovaní prvej časti dotácie sme druhú splátku dostali v septembri 2018 vo výške 330 tis. €, čo bolo zvyšných 60% z celkového rozpočtu stavby. Takto sme dokázali časť „C“ realizovať v priebehu jedného roka. Ukončenie tejto časti obnovy sme plánovali na koniec októbra. Preberacie konanie bolo začaté 6. novembra, ale odstránenie nedostatkov a nedorobkov trvalo až do konca decembra 2018.

V rámci realizácie tejto stavby bola v roku 2018 vykonaná kvalitná obnova vážskeho krídla kasárne v rozsahu krovu a strechy konzervačnou metódou. Zachovali sa pôvodné konštrukcie s výmenou len veľmi poškodených drevených súčastí krovu. Vykonala sa výmena strešnej krytiny zo sekundárnej šablónovej AZC krytiny na novú pálenú keramickú škridlu typu „bobrovka“ červenej farby. Z dôvodu prezentácie objektu sa vyhotovila drevená lávka v povalovom priestore.  Vykonala sa obnova murovaných komínových telies a murovaného štítu, ďalej sanácia ostatných murovaných konštrukcií, ako aj výroba a osadenie kovových tiahlí.

Primárnym poslaním tohto projektu je zachrániť budovu kasárne pred ďalšou devastáciou a po vybudovaní infraštruktúry v pevnosti aj dáva možnosť naplniť pamiatku ďalšími novými funkciami.

Komárno, 3. januára 2019

Spracoval: Ľudovít Gráfel, odborný garant projektu