Vďaka dotácii od NSK sa obnovili nadzemné častí komínov a vetracích otvorov v Starej pevnosti.

Vďaka dotácii Nitrianskeho samosprávneho kraja na obnovu národnej kultúrnej pamiatky v zmysle VZN NSK č. 1/2019 v znení neskorších zmien na rok 2021 sme vedeli zrealizovať obnovu (znovuvybudovanie) štyroch nadzemných častí komínových telies, resp. vetracích otvorov na strešnom vale Starej pevnosti.
Dotácia predstavovala čiastku 3000,00 €, ku ktorým Mesto Komárno, ako majiteľ Pevnosti, k obnove prispel spolu 1849,00 €. Počas obnovy bolo nutné vykosenie trávy a odstránenie náletovej zelene (väčších i menších kríkov), odhrnula sa časť zeminy, ktorá sa splavila zo zemných valov a zakryla zvyšky komínov. Dva rady tehál, ktoré sa nachádzali pod zemou, museli byť kvôli zlému stavu rozobraté.
Následne sa vymurovala nadzemná časť komínov podľa starých fotografií, a na záver sa osadili betónové krycie platne, ktoré sa našli pri deštruovaných komínoch počas obnovy. Tieto budú v budúcnosti nahradené kamennými platňami. Tehly na murárske práce boli získané vybúraním sekundárnych zámuroviek dverných otvorov v Starej pevnosti. Po murárskych prácach bolo okolie komínov vyčistené od poškodených tehál a murárskeho materiálu.

Tieto komíny a vetracie telesá boli vybudované ešte v rokoch 1827-1839, počas prestavby Starej pevnosti, ale počas 2. pol. 20. storočia došlo k ich deštrukcii, kvôli čomu sa strešné zemné valy pevnosti stali nebezpečnými, nakoľko po nich ostali otvorené diery, zväčša prekryté len doskami. Mnohé otvory zakrýva tráva a sú neviditeľné, čo môže byť nebezpečné, nie len pre údržbu, ale aj pre návštevníkov Pevnosti.

V obnove týchto komínov a vetracích telies budeme pokračovať, aby sme mohli návštevníkom Pevnosti sprístupniť ďalšie časti bez obáv z úrazu.