Nemzetközi multimédia pályázat középiskolásoknak

A Visegrádi Együttműködés létrehozásának 30. évfordulójához kapcsolódva „Várak és Régiók” címmel nappali tagozatos középiskolások számára nemzetközi multimédia pályázat meghirdetése:

 

Pályázat célja:

Elősegíteni a Duna és a Visztula menti népek, régiók, országok közös történelmi sorsának és egymást segítő kapcsolatának megismertetését, továbbá a felnövekvő nemzedékek részvételét e régiók és országok közötti együttműködésben.

 

Pályázat meghirdetői:

Magyarországon a Magyar Nemzeti Múzeum (www.mnm.hu) és a Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége (http://www.mttsz.eu)

Lengyelországban Sandomierz Regionális Múzeuma / District Museum Sandomierz (http://www.zamek-sandomierz.pl/)

Szerbiában Galambóc Erődvár Múzeuma /Golubac Fortress Ltd. (https://tvrdjavagolubackigrad.rs/eng/)

Szlovákiában az Észak-Komáromi Központi Erőd /Pro Castello Comaromiensi (https://pevnost.komarno.eu/en/pro-castello-comaromiensi-n-o/)

 

Pályázat részvevői:

A pályázat meghirdetői által meghívott középiskolák nappali tagozatos tanulói.

A pályázaton a tanuló egyénileg készített pályaművével indulhat. Egy tanuló legfeljebb három különböző pályaművet nyújthat be.

Pályázat tartalmi követelményei

A./ Földrajzi kiterjedés:

A pályaműveknek vonatkoznia kell legalább egyre a következő várak közül és a hozzá tartozó történeti és/vagy jelenlegi régiójára (vármegye, vajdaság, megye, tájegység):

Magyarország: Esztergom Vára, Visegrádi Mátyás Király Várkastély (kiegészítve Fellegvárral, Salamon-toronnyal),

Lengyelország: Sandomierz Királyi Várkastély,

Szerbia: Galambóc (Golubac) Erődje,

Szlovákia: Észak-Komáromi Központi Erőd,

és a választott várhoz/erődhöz tartozó történeti vagy jelenkori régió, továbbá e várakkal összefüggésben Lengyelország, Magyarország, Szerbia, Szlovákia.

B./ Kötelező tartalmi elemek:

 • a pályamű választott, konkrét témáját hozza összefüggésbe, a Visegrádi Négyek Együttműködés Szerbiával kiegészített országaival.
 • a pályaműben szerepelnie kell egy résznek, amely vagy a Visegrádi Négyek Együttműködéséről (V4), vagy a V4 együttműködés Szerbiára való kiterjesztéséről (V4+) szól. Ez a rész lehet a Pályamű bevezetéseként is, a végén is, lehetőleg a választott témával összefüggésben, vagy a választott témakör kifejtése közben,

C./ Pályaművet benyújtani a következő témakör egyikében lehet:

 1. téma: EURÓPA VÉDELMEZŐI
  1. A felsoroltak közül az egyik várhoz kapcsolódó történelmi esemény bemutatása, amely a közép-kelet európai népek szabadságával, illetve az európai kulturális identitás védelmével, fenntartásával van összefüggésben.
  2. Egy történelmi esemény vagy folyamat, történelmi személyiség, konkrét embercsoport tetteinek bemutatása, amely/aki közvetlen összefüggésben volt a felsoroltak közül legalább két várral, illetve országgal/régióval, ahol ezek a várak vannak.
 2. téma: VÁR ÉS RÉGIÓJA

 

A felsorolt várakból kiválasztott egyik várhoz tartozó régió földrajzi, történeti jellemzőinek és a vár regionális gazdasági szerepének és turisztikai vonzerejének a bemutatása;

A pályázóknak pályaművet kell készíteni és benyújtani a fenti témakör egyikében és a megnevezett várra vagy erődre, valamint a hozzájuk tartozó régiókra, országokra vonatkoztatva. A pályamű tartalmát a pályázó szöveggel és (álló vagy mozgó) képpel, hangzó anyaggal együtt mutassa be.

A pályamű a szöveget angol és helyi hivatalos nyelven tartalmazza!

A pályamű lehet

 • vagy egy legfeljebb 5 perces video-film (full HD),
 • vagy legfeljebb 18 slide prezentáció képekkel és szöveggel (Powerpoint vagy Prezi programmal készítve)

A kifejezési mód (riport, ismeretterjesztő előadás, videoklip, stb.) többféle lehet, de a befogadó néző, hallgató számára közérthető, beazonosítható legyen a vár, a régió, a téma és az üzenet!

 

Pályázat lebonyolítása:

A pályázat egyfordulós.

Lebonyolítására és bírálatára országonként, nemzeti szinten kerül sor.

 

Pályaművek értékelése:

Az a pályamű értékelhető, amely megfelel a pályázat fentebb részletezett formai és tartalmi követelményeinek, a hazai és a nemzetközi etikai, stb. normáknak.

A beérkező pályaműveket a felsorolt hazai intézmény által felkért szakmai zsűri értékeli és választja ki a legjobb pályaművet.

A tartalom értékelésének főbb szempontjai:

 • a választott témakör feldolgozásának hitelessége, érdeklődést felkeltő bemutatása;
 • a történelmi kapcsolatokra, együttműködésekre való utalás;
 • a szerkesztés és a választott médián való megjelenítése módja, színvonala.

 

Pályázaton részvevők elismerése és díjazása:

 • Valamennyi formai és tartalmi követelményeknek megfelelő értékelt pályamű felsorolásra kerül a projekt honlapján. Mindegyik értékelhető részvevő a részvételt megköszönő Emléklapot kap a Castles & Regions Projekttől.
 • Országonként a legjobb pályaművek bemutatásra kerülnek a “Várak és Régiók” projekt média-felületén. Ezeknek a pályaműveknek a készítői helyezésüket elismerő Díszoklevelet kapnak a Castles & Regions Projekttől.
 • Pályaművek elbírálása hazai zsűri által történik, és országonként a legjobb 1-3. helyezett mű kerül bemutatásra és díjazásra, amelyre Szlovákiában 2021. október 4-én egy workshopon keretén belül és a castlesregions.eu honlapon kerül sor.
 • A nemzetközi pályázat eredményhirdetése: az országonként meghatározott legjobb pályamű bemutatása és az első helyezetteknek a Díszoklevelek, az értékelt pályaműveknek az Emléklapok aláírása és kiadása 2021. november 19-én a záróeseményen Esztergomban lesz. Az oklevelek és az emléklapok online kerülnek megküldésre, a Díszoklevél a megadott címre postai úton is kiküldésre kerül vagy – ha lehetséges – jelenléti esemény keretében az első helyezett pályázó középiskolájában lesz átadva a számára.

Pályázat benyújtásának a határideje: 2021. szeptember 20. 24:00 óra

A pályamű beküldése online a procastello@komarno.sk e-mail címre a mellékelt jelentkezési űrlapon keresztül történik.

A projekt a Visegrad Fund tamogatásával valósul meg.