Medzinárodná multimediálna súťaž pre žiakov stredných škôl a gymnázií

Pri príležitosti 30. výročia založenia Vyšehradskej spolupráce bola vyhlásená medzinárodná multimediálna súťaž pre študentov stredných škôl a gymnázií denného štúdia s názvom „Hrady a regióny“:

Cieľ súťaže:

Podporovať znalosti o spoločnom historickom osude a vzájomne prospešných vzťahoch medzi národmi, regiónmi a krajinami pozdĺž Dunaja a Visly, ako aj účasť budúcich generácií na spolupráci medzi týmito regiónmi a krajinami.

Súťaž vyhlasujú:

z Maďarska Magyar Nemzeti Múzeum (Maďarské národné múzeum) a Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége (Združenie rozvoja maďarských miest a obcí)

z Poľska Muzeum Okręgowe w Sandomierzu (Okresné múzeum v Sandomierzi)

zo Srbska Tvrdjava  Golubacki Grad (Pevnosť Golubac)

zo Slovenska Pro Castello Comaromiensi, n.o. (Ústredná pevnosť v Komárne)

 

Súťaž je určená pre:

Študentov stredných škôl a gymnázií denného štúdia.

Účastník sa súťaže môže zúčastniť so samostatne vypracovanou prácou.

Účastník môže podať maximálne tri rôzne práce.

 

Požiadavky na obsahovú stránku práce

A/ Geografický rozsah:

Práce sa musia týkať najmenej jedného z nasledujúcich hradov/pevností a ich pridruženého historického a / alebo súčasného regiónu (župa, vojvodstvo, kraj, región):

– Maďarsko: Hrad v Ostrihome alebo Zámok kráľa Mateja vo Visegráde (spolu s Hradom a Šalamúnovou vežou)

– Poľsko: Kráľovský zámok Sandomierz,

– Srbsko: Pevnosť Golubac,

– Slovensko: Ústredná pevnosť (Stará a Nová pevnosť) v Komárne

– a k vybranému hradu/pevnosti prislúchajúci historický alebo súčasný región, ako aj spojitosť medzi hradom/pevnosťou a Poľskom, Maďarskom, Srbskom a Slovenskom

B/ Povinné náležitosti:

– zvolená tému práce musí súvisieť s krajinami Vyšehradskej štvorky a so Srbskom;

– časť práce sa musí venovať buď spolupráci krajín Vyšehradskej štvorky (V4), alebo spolupráci krajín V4 a Srbska (V4 +). Táto časť môže byť úvodom, záverom alebo v jadre rozpracovanej témy.

C/ Prácu je možné podať v jednej z nasledujúcich tém:

 1. téma: OCHRANCOVIA EURÓPY
  1. Prezentácia historickej udalosti súvisiacej s jedným z uvedených hradov/pevností, ktorá súvisí so slobodou národov strednej a východnej Európy, resp. s ochranou a zachovaním európskej kultúrnej identity.
  2. Prezentácia historickej udalosti alebo procesu, historickej osobnosti, činov konkrétnej skupiny ľudí, ktorá priamo súvisela najmenej s dvoma z uvedených hradov, resp. s krajinou / regiónom, kde sa tieto hrady nachádzajú.
 2. téma: HRAD A JEHO REGIÓN

Prezentácia geografických a historických charakteristík regiónu prislúchajúceho k jednému z hradov/pevností a prezentácia regionálnej ekonomickej úlohy a turistickej atraktivity hradu/ pevnosti z uvedeného zoznamu hradov/pevností.

Účastníci vypracujú a predložia prácu z jednej z vyššie uvedených tém a v súvislosti s jedným z vybraných hradov alebo pevností a k nim prislúchajúcim regiónom, či krajinou. Účastník okrem textu musí vo svojej práci použiť aj obrázky (statické alebo pohyblivé), alebo zvukové nahrávky.

Práca musí byť vyhotovená v anglickom, ako aj slovenskom jazyku!

Práca môže byť vyhotovená ako:

 • najviac 5 minútové video (full HD)
 • najviac z 18 slideov pozostávajúca textová a obrázková prezentácia (PowerPoint)

Žáner/štýl práce môže myť rôzny (riport, populárno-vedecká prednáška, videoklip, atď.) , ale pre publikum musí byť zrozumiteľný, aby sa vybraný hrad/pevnosť, región, téma a odkaz dali ľahko identifikovať!

Realizácia súťaže:

Súťaž je jednokolová.

Realizácia a hodnotenie súťažných prác prebehne na národnej úrovni.

Hodnotenie prác:

Hodnotiť sa budú tie práce, ktoré budú spĺňa formálne a obsahové požiadavky súťaže podrobne popísané vyššie, domáce a medzinárodné etické a iné štandardy.

Prijaté práce bude hodnotiť porota menovaná organizáciou, ktorá súťaž vyhlásila.

Kľúčové aspekty hodnotenia obsahu práce:

 • autentickosť spracovania a záujem vzbudzujúca prezentácia zvolenej témy;
 • poukázanie na historické vzťahy a spolupráce;
 • spôsob a kvalita úpravy a zobrazenia informácií na zvolenom médiu.

Odmeňovanie účastníkov súťaže:

 • Všetky hodnotené práce spĺňajúce formálne a obsahové požiadavky, budú zverejnené na webovej stránke projektu. Každý účastník, ktorého práca bude hodnotená, získa ďakovný list od partnerov projektu Castles & Regions.
 • Najlepšie práce z každej krajiny budú prezentované na mediálnom rozhraní projektu „Hrady a regióny“. Autori týchto prác získajú od partnerov Projektu Castles & Regions Diplom.
 • Práce bude hodnotiť domáca porota, a zo všetkých hodnotiteľných prác budú vybrané 3 najlepšie práce, ktoré budú odprezentované 4. októbra 2021 na workshope v Pevnosti v Komárne a na webovej stránke projektu castlesregions.eu.

Vyhlásenie výsledkov medzinárodného hodnotenia:

 • Najlepšia práca z každej krajiny bude prezentovaná a ohodnotená 19. novembra 2021 na záverečnom ceremoniály projektu v Esztergome (Ostrihome). Každá práca získa diplom podpísaný všetkými organizátormi súťaže a partnermi projektu.

Termín odovzdania prác:

20. september 2021, 24:00 hod.

 

Vypracované práce je nutné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu procastello@komarno.sk spolu s vyplneným prihlasovacím formulárom.

Tento projekt je financovaný z programu Visegrad Fund.