Zásady COOKIE Pevnosť Komárno

Prostredníctvom týchto Zásad vás chceme transparentným spôsobom informovať o tom, ako (a na aké účely) používame súbory cookie.

Čo sú cookies, na čo slúžia a kto ich inštaluje?
Cookies sú malé textové reťazce, ktoré navštevované webové stránky posielajú do vášho zariadenia (napr.: PC, tablet, smartfón…), kde sa ukladajú a/alebo čítajú navigačný prehliadač a ktoré umožňujú prehliadaču odosielať informácie tým, ktorí si nainštalovali cookies, aby sme vám mohli ponúknuť optimálnu navigáciu, vytvárať štatistiky o návštevnosti, navrhovať personalizovaný obsah a cielený marketing.

Počas navigácie na tejto stránke môžete do svojho zariadenia prijímať nasledujúce súbory cookie:

 • Cookies prvej strany: sú cookies odoslané z webovej stránky vlastníka, ktorú navštevujete;
 • Súbory cookie tretích strán: sú to súbory cookie odoslané z inej stránky, ako je tá, ktorú navštevujete.

Správu a zodpovednosť za cookies prvej strany má Vlastník, pričom Vlastník nemá žiadnu kontrolu nad cookies tretích strán, ani nad činnosťou tretej strany, ani nad možnosťou, že ich tá istá v priebehu času zmení.

V súvislosti so súbormi cookie tretích strán Vlastník vystupuje ako sprostredkovateľ a v tejto funkcii sa odvoláva na informácie tretej strany.

Ďalšie nástroje na sledovanie. Podobne ako súbory cookie sa vyvíjajú ďalšie nástroje na sledovanie, ktoré umožňujú sledovať rovnaké účely. Tieto sledovacie nástroje možno katalogizovať podľa súboru kritérií.

Hlavným kritériom zoskupovania zostáva kritérium účelu, na ktorý sa používajú: technického alebo obchodného charakteru.

 • Aký je účel týchto Zásad používania súborov cookie?
  V súlade s ustanoveniami aktuálnej legislatívy o ochrane osobných údajov (najmä Nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov “GDPR” a legislatívy o európskych cookies) Vás chceme informovať o spracúvanie vašich osobných údajov zhromaždených prostredníctvom súborov cookie (a prípadne iných im podobných nástrojov sledovania) vrátane tretích strán. Zaobchádzanie bude založené na zásadách správnosti, zákonnosti a transparentnosti, ako aj na ochrane Vášho súkromia a ochrane Vašich práv.
 • Kto je vlastníkom ? Ako ho kontaktovať?
  Vlastníkom spracovania vašich osobných údajov je Prevádzkovateľ Pevnosti Pro Castello Comaromiensi, n.o.,Nám. gen. Klapku 1/1, 945 01 Komárno (ďalej len „Vlastník“). Kontaktné údaje sú dostupné aj v Zásadách ochrany osobných údajov webovej stránky.
 • Aké cookies používa táto stránka? Na aké účely, na akom právnom základe? Je poskytovanie údajov povinné? Čo sa stane, ak ich neposkytnem?
  Súbory cookie používané touto stránkou možno klasifikovať podľa nasledujúcich kategórií:
 1. Technické cookies, ktoré sa používajú na fungovanie stránky a
 2. Profilovacie súbory cookie, ktoré sa používajú na sledovanie správania používateľov, na jeho analýzu s cieľom ponúkať služby na základe vašich preferencií.

Nižšie sú súvisiace podrobnosti:

 • Technické cookies, ktoré nevyžadujú váš súhlas
  Do tejto kategórie patria súbory cookie uvedené nižšie, ktoré sledujú uvedené účely:
  • navigačné alebo relačné cookies, ktoré sa používajú na zabezpečenie bežnej navigácie a používania webovej stránky (umožňujúce napríklad nákup alebo overenie prístupu do zakázaných oblastí) a automaticky sa vymažú pri zatvorení prehliadača;
  • analytické cookies sú anonymizované, sú to cookies používané na zhromažďovanie informácií v súhrnnej forme, a preto ich nemožno pripísať jednotlivcovi, ktoré sa týkajú počtu používateľov najnavštevovanejších stránok, miest, z ktorých sa pripájate atď., na zostavovanie štatistík o službu a používanie webovej stránky. Tieto cookies môžu byť aj treťou stranou. V tomto prípade ich však vlastník musí urobiť anonymnými (napr. prostredníctvom anonymizácie IP alebo maskovania jej časti) a nesmie dovoliť tretej strane porovnávať informácie zhromaždené prostredníctvom stránky s inými, ktoré už má k dispozícii, alebo prenášať to tretím stranám.
  • funkčné súbory cookie umožňujú používateľovi prehliadať podľa súboru vybraných kritérií (napríklad jazyk, produkty vybrané na nákup) za účelom zlepšenia poskytovaných služieb.

Nutnosť poskytnutia údajov a dôsledky.

Poskytovanie údajov zhromaždených prostredníctvom súborov cookie popísaných vyššie nie je povinné, je však nevyhnutné pre pripojenie k stránke a poskytovanie služby. Pri čiastočnej alebo úplnej absencii tohto ustanovenia nebudete môcť stránku používať alebo môžu nastať problémy s používaním. Zoznam technických cookies používaných touto webovou stránkou s ich charakteristikami (napr.: charakteristika, doba uchovávania údajov atď.) je dostupný v príslušnej oblasti cookies prístupnej z bannera (odkaz v spodnej časti týchto informácií).

Profilovacie cookies, ktoré vyžadujú váš súhlas

Profilovacie súbory cookie môžu byť:

 • prvej strany: nainštalovaný priamo vlastníkom na jeho webovej stránke
 • tretej strany: nainštalované na webovej stránke Vlastníka treťou stranou. O cookies tretích strán Vlastník nemá žiadnu kontrolu nad činnosťou a účelom tretej strany, ani nad možnosťou, že ich tá istá v priebehu času zmení. V tomto zmysle vystupuje Správca údajov ako sprostredkovateľ. V tejto funkcii sa odvoláva na informácie poskytnuté treťou stranou.

Profilovacie cookies umožňujú sledovať a sledovať správanie užívateľa pri prehliadaní internetu.

 • Ich účelom je profilovanie používateľa a používa ich Vlastník alebo tretia strana ako súčasť vášho prehliadania webu.
 • Neanonymizované analytické súbory cookie používané treťou stranou sú tiež profilovacie súbory cookie, ak ich vlastník neanonymizoval (napr.: neanonymizoval IP) alebo keď umožňuje tretej strane porovnávať zhromaždené informácie s inými používateľmi. dostupné alebo ich preniesť tretím stranám, čím sa umožní identifikovať užívateľa prostredníctvom týchto informácií.

Nutnosť poskytnutia údajov a dôsledky. Neposkytnutie údajov v dôsledku vášho neposkytnutia súhlasu s týmito súbormi cookie nemá žiadny vplyv na účely prehliadania webovej stránky a jej používania.

Ako spravovať súhlas so súbormi cookie?
Svoj súhlas týkajúci sa jednotlivých kategórií cookies môžete spravovať priamo v príslušnej oblasti cookies prístupnej z bannera (odkaz v spodnej časti týchto informácií).

Ako zakázať všetky cookies pomocou prehliadača?
Ďalšou možnosťou, ako obmedziť používanie cookies, je prevádzka vo vašom prehliadači. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť vyjadriť svoje voľby týkajúce sa používania súborov cookie stránkami. Nižšie sú uvedené postupy na zmenu nastavení súborov cookie a odkazy na príslušné stránky hlavných prehliadačov na trhu, aby ste vyjadrili svoj výber.

 • Google Chrome – Vyberte ikonu ponuky Chrome > Vybrať nastavenia > v spodnej časti stránky vyberte Zobraziť rozšírené nastavenia > v časti Ochrana osobných údajov vyberte Nastavenia obsahu > Povoliť lokálne ukladanie údajov > vyberte Hotovo.
 • Safari – iOS 8 – Dotknite sa Nastavenia > Safari > Blokovať súbory cookie a vyberte „Vždy povoliť“, „Povoliť iba z navštívených webových stránok“, „Povoliť iba z aktuálnej webovej lokality“ alebo „Vždy blokovať“. V systéme iOS7 alebo starších verziách vyberte možnosť „Nikdy“, „Od tretích strán a inzerentov“ alebo „Vždy“.
 • Firefox – Kliknite na ponuku a vyberte možnosti > vyberte panel Ochrana osobných údajov > v časti Nastavenia histórie: vyberte použiť vlastné nastavenia > Ak chcete povoliť súbory cookie, označte položku Prijímať súbory cookie zo stránok; ak ich chcete deaktivovať, zrušte začiarknutie položky
 • Edge – Kliknite na tlačidlo Nástroje a potom na položku Možnosti siete Internet > Kliknite na kartu Ochrana osobných údajov a v časti Nastavenia posuňte posúvač nahor, aby ste zablokovali všetky súbory cookie, alebo nadol, čím ich všetky povolíte, a potom kliknite na tlačidlo OK.

Ako dlho sú údaje uložené?
Doba uchovávania údajov zhromaždených pomocou cookies bude maximálne 24 mesiacov, pokiaľ to nie je zmluvne nevyhnutné alebo na žiadosť orgánov verejnej moci.

Kto môže poznať vaše údaje? S kým komunikujeme?
Údaje zhromaždené prostredníctvom súborov cookie môžu používať spolupracovníci poverení Vlastníkom, ako sú pracovníci údržby a správy stránok, marketingu a administratívy. Môžu byť použité aj akýmikoľvek tretími stranami (služba, infraštruktúra, IT poskytovatelia zapojení do správy a dohľadu nad webovou stránkou a podobne), ktoré pôsobia v mene Vlastníka a boli riadne uvedené ako spracovatelia údajov v súlade s ustanoveniami čl. 28 GDPR. S vaším súhlasom môžu byť použité aj tretími stranami, ktoré inštalujú svoje cookies na webovú stránku vlastníka.

Aké máte práva ako zainteresovaná strana?
GDPR uznáva vo vzťahu k vašim osobným údajom nasledujúce práva, ktoré si môžete uplatniť v medziach a v súlade s ustanoveniami zákona:

 • Právo na prístup k vašim osobným údajom (čl. 15);
 • Právo na opravu (článok 16);
 • Právo na vymazanie (právo na zabudnutie) (článok 17);
 • Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18);
 • Právo na prenosnosť údajov (článok 20);
 • Právo namietať (čl. 21): Záujemca má právo z dôvodov súvisiacich s konkrétnou situáciou kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka, na základe oprávneného záujmu, vrátane profilovania na ňom založeného. Prevádzkovateľ sa zdrží spracúvania, pokiaľ nepreukáže existenciu závažných oprávnených dôvodov na pokračovanie v spracúvaní, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo na posúdenie, výkon alebo obhajobu práva v súdnej kancelárii.
 • Právo namietať proti rozhodnutiu založenému výlučne na automatizovanom spracovaní (čl. 22);
 • Právo kedykoľvek odvolať súhlas udelený bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Môžete to získať zaslaním písomnej žiadosti adresovanej správcovi údajov na poštovú adresu alebo e-mailom, ako je uvedené vyššie.
Ďalej:

 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že zaobchádzanie s vašimi údajmi je v rozpore s platnou legislatívou (čl. 77) alebo podniknúť právne kroky (čl. 79).

Ako sú osobné údaje chránené?
Osobné údaje budú spracované pomocou technických a organizačných bezpečnostných opatrení primeraných povahe údajov, aby sa zabezpečila ich integrita a dôvernosť a aby boli chránené pred rizikom nezákonného vniknutia, straty, zmeny alebo sprístupnenia tretím stranám, ktoré nie sú oprávnené ich spracúvať.

Aktualizácie
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto informácie kedykoľvek upraviť a aktualizovať. Zmeny budú platiť od ich oznámenia alebo zverejnenia. Preto je potrebné pravidelne kontrolovať platné informácie.

Ďalšie informácie
Viac informácií o spracovaní osobných údajov nájdete aj v prehlásení o spracovaní osobných údajov na tejto stránke. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti o používaných súboroch cookie, pozývame vás, aby ste si prezreli príslušnú oblasť súborov cookie prístupnú z bannera (odkaz v spodnej časti týchto informácií)

Typy súborov cookie, ktoré používame

Nevyhnutné
SušenkaTrvaniePopis
_GRECAPTCHA5 mesiacov 27 dníTento súbor cookie je nastavený službou Google recaptcha na identifikáciu robotov na ochranu webovej stránky pred škodlivými spamovými útokmi.
ARRAffinityrelácieSúbor cookie ARRAffinity nastavuje služba aplikácie Azure a umožňuje službe vybrať správnu inštanciu zriadenú používateľom na doručenie následných požiadaviek zadaných týmto používateľom.
ARRAffinitySameSiterelácieTento súbor cookie je nastavený cloudom Windows Azure a používa sa na vyrovnávanie zaťaženia, aby sa zabezpečilo, že požiadavky na stránku návštevníka budú smerované na rovnaký server v akejkoľvek relácii prehliadania.
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 rokTento súbor cookie nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent sa používa na zaznamenanie súhlasu používateľa s cookies v kategórii „Reklama“.
cookielawinfo-checkbox-analytics1 rokTento súbor cookie nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent sa používa na zaznamenanie súhlasu používateľa s cookies v kategórii „Analytics“.
cookielawinfo-checkbox-functional1 rokSúbor cookie je nastavený zásuvným modulom GDPR Cookie Consent na zaznamenávanie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Funkčné“.
cookielawinfo-checkbox-necessary1 rokTento súbor cookie nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent sa používa na zaznamenanie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Nevyhnutné“.
cookielawinfo-checkbox-others1 rokTento súbor cookie nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent sa používa na uloženie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Iné“.
cookielawinfo-checkbox-performance1 rokTento súbor cookie nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent sa používa na uloženie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Výkon“.
viewed_cookie_policy1 rokSúbor cookie je nastavený zásuvným modulom GDPR Cookie Consent na uloženie toho, či používateľ súhlasil alebo nesúhlasil s používaním súborov cookie. Neuchováva žiadne osobné údaje.
Ostatné
SušenkaTrvaniePopis
wp-wpml_current_languagereláciePopis nie je k dispozícii.