Zaujímavosti

Tu Vám predstavíme niekoľko zaujímavých stavebných a historických faktov o Pevnosti a pevnostnom systéme Komárna a Komáromu

 • Vonkajší obvod celého systému vrátane pevností v MR: 15,5 km
 • Zastavaná plocha dodnes zachovalých a existujúcich objektov celého pevnostného systému na území SR: cca 465 000 m2 skoro 50 ha
 • Dĺžka Palatínskej a Vážskej línie (od Bratislavskej brány po Batériu XI): 6,5 km
 • Dĺžka komunikačno-streleckých galérií – chodby v hradbách (kurtíny a kontreskarpy) v Palatínskej línii: 3,5 km
 • Súčasná plocha Ústrednej pevnosti (stará a nová): 132 170 m2 vyše 13 ha
 • Dĺžka Ústrednej pevnosti (od hrotu západného bastiónu Novej pevnosti – Kamennej panny po hrot východného bastiónu Starej pevnosti): 750 m 
 • Celková plocha Novej pevnosti: 98 410 m2 skoro 10 ha
 • Dĺžka podzemnej chodby v bastióne Madony Novej pevnosti: 300 m
 • Budova kasárne v Novej pevnosti – zastavaná plocha: 10 840 m2  vyše 1 ha
 • dĺžka objektu: vyše 500 m
 • počet miestností vrátane izieb: 210 (2 podlažia)
 • Celková plocha Starej pevnosti: 33 760 m2 skoro 3,5 ha
 • Zastavaná plocha Starej pevnosti (bastióny a kurtíny) 21 600 m2 vyše 2 ha
 • Počet miestností (kazemát) v Starej pevnosti: 110 + strelecké a komunikačné chodby
 • Plocha veľkého nádvoria Starej pevnosti 11 800 m2 vyše 1 ha
 • Poloha hlavného vstupu do pevnosti (Leopoldova brána): 47°45´15,9´´N   18°08´03,5´´E
 • Kapacita celého pevnostného systému v 19. storočí: 200 000 vojakov

 

  • Členenie pevnostných objektov na ľavom brehu Dunaja (Komárno SR):
  1. Stará pevnosť – 5 bastiónov
  2. Nová pevnosť – pôvodne 5 bastiónov – dnes korunná hradba
  3. Vážske predmostie – pôvodne 4 bastióny a 6 reduitov
  4. Platínska línia – 5 bastiónov
  5. Vážska línia – 2 bastióny a 4 batérie, plus pôvodne envelopa
  • Členenie pevnostných objektov na pravom brehu Dunaja (Komárom MR):
  1. Dunajské predmostie (Csillag erőd)
  2. Pevnosť Sandberg (Monostori erőd)
  3. Igmándska pevnosť (Igmándi erőd)

  Pevnosť Komárno

  V priebehu rokov

  ^
  1241 - 1242

  Komárňanský hrad odoláva tatárskemu vpádu

  ^
  1265

  Kráľ Belo IV. Komárnu udeľuje mestské práva

  ^
  1440

  V komárňanskom hrade sa 22. februára narodil kráľ Ladislava V.

  ^
  1458 - 1490

  Za panovania Mateja Korvína sa komárňanský hrad stal letným sídlom kráľa

  ^
  1526

  Bitka pri Moháči – začiatok tureckých vojen v Uhorsku

  ^
  1529

  Dočasné dobytie komárňanského hradu Turkmi

  ^
  1546

  23. marca sa začala na pokyn cisára Ferdinanda I. výstavba bastiónovej protitureckej pevnosti

  ^
  1557

  Dokončená komárňanská bastiónová pevnosť (Stará pevnosť)

  ^
  1570

  Povodeň v Komárne – pevnosť značne zničená

  ^
  1572 - 1592

  Rekonštrukcia poškodenej protitureckej pevnosti

  ^
  1585

  Vybudovanie dvoch predsunutých pevností na druhej strane Váhu – tzv. palisáda sv. Mikuláša a na druhej strane Dunaja tzv. palisáda sv. Petra

  ^
  1594

  Bezvýsledné obliehanie pevnosti Turkmi

  ^
  1663 - 1673

  Výstavba Novej pevnosti na pokyn cisára Leopolda I.

  ^
  1699

  Karlovacký mier protitureckej koalície – pevnosť stráca svoj význam

  ^
  1745

  Privilégiá slobodného kráľovského mesta udelené Komárnu listinou panovníčky Márie Terézie

  ^
  1763

  Zemetrasenie v Komárne – stavby v meste podstatne poškodené

  ^
  1782

  Pozemky komárňanskej pevnosti sa stávajú majetkom mesta

  ^
  1783

  Zemetrasenie v Komárne – pevnosť značne poškodená

  ^
  1800

  14. júna bitka pri Marengu – rozhodujúce Napoleonovo víťazstvo nad rakúskou armádou

  ^
  1805

  2. decembra – bitka pri Slavkove – porážka rakúskych a ruských vojsk Napoleonom I.

  ^
  1807

  Návšteva Františka I., ktorý nariaďuje v Komárne výstavbu najväčšieho pevnostného systému habsburskej monarchie

  ^
  1808

  Obnova Starej a Novej pevnosti v Komárne – prestavba Novej pevnosti na korunnú hradbu

  Obnova Starej a Novej pevnosti v Komárne - prestavba Novej pevnosti na korunnú hradbu
  ^
  1809

  Palatín Jozefa vedie výstavbu dočasnej pevnostnej línie zo 6 reduitov zo zeminy – zvanej Palatínska línia

  Palatín Jozefa vedie výstavbu dočasnej pevnostnej línie zo 6 reduitov zo zeminy - zvanej Palatínska línia
  ^
  1810

  Postavená kasáreň v Novej pevnosti

  Postavená kasáreň v Novej pevnosti
  ^
  1815

  Postavená veliteľská budova v Novej pevnosti

  Postavená veliteľská budova v Novej pevnosti
  ^
  1827 - 1839

  Prestavba Starej pevnosti – budovanie kazemát po celom obvode objektu

  Postavená veliteľská budova v Novej pevnosti
  ^
  1839 - 1847

  Výstavba Palatínskej línie z kameňa a tehál pozostávajúca z 5 bastiónov

  Výstavba Palatínskej línie z kameňa a tehál pozostávajúca z 5 bastiónov
  ^
  1844

  Výstavba Bratislavskej brány v Bastióne I – Palatínskej línie

  Výstavba Bratislavskej brány v Bastióne I - Palatínskej línie
  ^
  1848 - 1849

  Revolučné udalosti v Uhorsku

  Revolučné udalosti v Uhorsku
  ^
  1849

  28. mája sa gen. J. Klapka stáva hlavným veliteľom komárňanskej pevnosti

  ^
  1849

  27. septembra gen. Juraj Klapka po porážke hlavnej revolučnej armády pri Világoši kapituluje za výhodných podmienok

  28. mája sa gen. J. Klapka stáva hlavným veliteľom komárňanskej pevnosti
  ^
  1866

  Výstavba Vážskej línie pozostávajúcej z 2 bastiónov a 4 batérií

  ^
  1866

  Prusko-rakúske vojny o prevahu medzi nemeckými štátmi

  ^
  1866

  Zahájená prestavba dvoch predsunutých pevností – Vážskeho a Dunajského predmostia

  28. mája sa gen. J. Klapka stáva hlavným veliteľom komárňanskej pevnosti
  ^
  1871

  Dostavaná Monoštorská predsunutá pevnosť (Fort Sandberg)

  Dostavaná Monoštorská predsunutá pevnosť (Fort Sandberg)
  ^
  1871 - 1877

  Výstavba Igmándskej predsunutej pevnosti

  Výstavba Igmándskej predsunutej pevnosti
  ^
  1876

  Veľká povodeň v Komárne

  Veľká povodeň v Komárne
  ^
  1877

  Dobudovaný celý bastiónový pevnostný systém v Komárne

  Dobudovaný celý bastiónový pevnostný systém v Komárne
  ^
  1918

  Rozpad Rakúsko-uhorskej monarchie – Ústrednú pevnosť začína užívať československá armáda

  Rozpad Rakúsko-uhorskej monarchie - Ústrednú pevnosť začína užívať československá armáda
  ^
  1968 - 1990

  V Ústrednej pevnosti sú dočasne umiestnené vojská Sovietskej armády

  V Ústrednej pevnosti sú dočasne umiestnené vojská Sovietskej armády
  ^
  1979

  Začína sa cieľavedomá pamiatková obnova objektov pevnostného systému

  Začína sa cieľavedomá pamiatková obnova objektov pevnostného systému
  ^
  1991

  Ústrednú pevnosť preberá Československá armáda a následne od roku 1993 ju užíva

  Ústrednú pevnosť preberá Československá armáda a následne od roku 1993 ju užíva Armáda Slovenskej republiky
  ^
  2002

  Pevnostný systém na sútoku Dunaja a Váhu v Komárne (SR) a v Komárome (HU) figuruje na predbežnom zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO

  Pevnostný systém na sútoku Dunaja a Váhu v Komárne (SR) a v Komárome (HU) figuruje na predbežnom zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO
  ^
  2003

  Ústrednú pevnosť kupuje Mesto Komárno od Ministerstva obrany SR a tým definitívne končí využívanie pevnostných objektov na vojenské účely

  Ústrednú pevnosť kupuje Mesto Komárno od Ministerstva obrany SR a tým definitívne končí využívanie pevnostných objektov na vojenské účely