Pro Castello Comaromiensi, n.o.

Mestské zastupiteľstvo v Komárne na svojom 13. zasadnutí dňa 4. septembra 2003 schválilo založenie neziskovej organizácie Pro Castello Comaromiensi, n. o., so sídlom Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno, za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v priestoroch  Komárňanskej pevnosti so zameraním na:

  • tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry,
  • výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby,
  • ochranu ľudských práv a základných slobôd,
  • tvorbu a ochranu životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva,
  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania, správy, údržby a obnovy bytového fondu.

Na čele neziskovej organizácie stál od roku 2003 do 30. júna 2019 pamiatkar Mgr. Ľudovít Gráfel. K 1. júlu 2019 bol za riaditeľa zvolený muzeológ PhDr. Andrej Ozimy, ktorý funkciu vykonáva dodnes.

Organizácia neposkytuje len verejnoprospešné služby vo forme sprístupňovania a propagácie NKP – Pevnosť Komárno, ale finančne či odbornou garanciou sa podieľa aj na jej obnove a prezentácii. Za spoluúčasti neziskovej organizácie došlo k obnove priestorov kazemát a Ferdinandovej brány v Starej pevnosti, objektov na Bastióne Madony, Leopoldovej brány či obrovskej Kasárne v Novej pevnosti.

Základné informácie

Obchodné meno (Názov):                  Pro Castello Comaromiensi, n.o.
Sídlo:    Nám. gen. Klapku 1/1, 945 01 Komárno
Právna forma:Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
IČO: 36096920
DIČ:2024096536
Riaditeľ:  PhDr. Andrej Ozimy
Telefón:   +421 35 2851 276
Mobil:  +421 949 633 623
E-mail:procastello@komarno.sk
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:      SK19 5600 0000 0038 6432 6001