Obnova strechy kasárne

S radosťou Vám oznamujeme, že dňa 12. februára 2018 sa začali práce na ďalšej etape obnovy strechy Kasárne v Novej pevnosti. Počas prác dôjde k odstráneniu škodlivej azbesto-cementovej krytiny, výmene nosných trámov, domurovaniu poškodených komínov, uloženiu novej keramickej krytiny a k vytvoreniu pešej lávky v podkroví.
Práce sú financované z dotačného programu Ministerstva financií SR a realizuje ich miestna firma Darton s.r.o.

Záchrana, obnova a prezentácia národnej kultúrnej pamiatky „Pevnosť“ v Komárne patrí medzi priority nášho mesta. Postupne od roku 2003, keď túto pamiatku odkúpilo mesto od Ministerstva obrany SR sa, i keď malými a pomalými krokmi, snažíme pamiatku dostať do stavu, akú si zaslúži. Je to aj vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR, ktoré nám viac-menej každoročne poskytuje skromnú dotáciu.

Jedným z najvýznamnejších realizovaných projektov bola rekonštrukcia kasárne s takmer dvojmiliónovým rozpočtom v rámci Regionálneho operačného programu – posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov s nenávratným finančným príspevkom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V rámci tohto projektu sa z finančných dôvodov nepodarilo rekonštruovať skoro 600 m dlhú strechu kasárne v celom rozsahu.

Začiatkom roka 2017 Ministerstvo kultúry SR spustilo nový projekt v rámci programu „Obnovme si svoj dom“ – Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Podprogram je zameraný na pamiatky zaradené do „Zoznamu národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy“. Zoznam predstavuje najvýznamnejšie nehnuteľné pamiatky v zastúpení jednotlivých druhov, ktoré vyžadujú prioritu pri obnove vzhľadom na ich význam a stavebno-technický stav. Do tohto zoznamu je zaradená aj národná kultúrna pamiatka „Pevnosť“ v Komárne.

Správca budovy kasárne, Mestské kultúrne stredisko v Komárne sa uchádzalo o tento grant na II. etapu rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy v novej pevnosti v Komárne a bolo so svojou žiadosťou úspešné. MK SR finančne podporilo 10 NKP z celého Slovenska a medzi nimi bola aj naša pevnosť s poskytnutím dotácie vo výške 550 tis. €. Verejné obstaranie na zhotoviteľa stavby bolo ukončené v októbri 2017. Na základe tohto VO dôjde k podpisu zmluvy s MK SR o poskytnutí dotácie. Realizácia projektu má byť ukončená do konca roku 2019 a prvú časť dotácie dostane MsKS do konca tohto roku.

V roku 2015 v rámci prvej etapy v projekte označenej ako „B“ bola zrekonštruovaná značná časť krovu a strechy. Druhú etapu máme rozdelenú na dve časti, z ktorých časť „C“ vážske krídlo budeme realizovať v rokoch 2018 a 2019 v rámci projektu s podporou Ministerstva kultúry SR. Zostáva nám ešte časť „A“, teda krídlo pri Dunaji, ktoré snáď obnovíme z dotácie poskytnutej v druhom kole. Aj táto časť má rozpočet vyše pól milióna €. Možno sa nám v najbližších rokoch podarí zachrániť kasáreň pred ďalšou devastáciou a po vybudovaní infraštruktúry v pevnosti aj naplniť novými funkciami.