Projekt KOMFORT

Mesto Komárno, ako hlavný partner projektu, v spolupráci s Monostori Erőd Hadkultúra Központ Műemlékhelyreálító, Ingatlanfenntartó és -hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (Monoštorská pevnosť) z Maďarska, získalo v rámci Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko, Prioritná os: PO1 – Príroda a kultúra, Špecifický cieľ 1.1. Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti finančné prostriedky na realizáciu projektu “ KOMFORT – Spoločný rozvoj pevnostného systému Komárno a Komárom“.

Projekt „KOMFORT“ SKHU/1902/1.1/107
Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity kultúrnych pamiatok – pevnostného systému Komárna a Komáromu v pohraničnej oblasti formou obnovy kultúrnych pamiatok a vytvorenia nových turistických atrakcií a infraštruktúry. Pevnostný systém je dôležitou turistickou atrakciou pohraničného regiónu a nachádza sa na predbežnom zozname UNESCO. Aby sa z pevnostného systému stala ešte významnejšia turistická atrakcia, obaja partneri projektu vykonajú rôzne renovačné práce. Vedúci projektový partner vykoná viaceré renovácie v Ústrednej pevnosti v Komárne: zrekonštruujú sa dvere a fasády armádnych kasární, nové výstavné miestnosti, nové toalety, nová informačná kancelária s predajňou vstupeniek, nová externá elektrická sieť bude vyvinutá vďaka novej trafostanice. Ďalej sa zrekonštruujú komíny a ventilačné otvory, vďaka vyrezávaniu zelených a inváznych stromov budú pre návštevníkov vyvinuté nové cesty.

Druhý projektový partner taktiež vykoná rôzne rekonštrukcie v pevnosti Igmánd v Komárome: existujúca výstavná sieň, jedáleň a konzumná hala, kancelárie a sklady, taktiež vodné bloky budú zrekonštruované. Okrem toho bude zriadená nová kuchyňa, aby sa pevnosť Igmánd stala vhodným miestom pre rôzne podujatia. Ďalej partner vykoná čistenie a následnú starostlivosť o fasádu pevnosti aj terénne úpravy a územné plánovanie. Zvyšuje sa veľkosť a interaktivita oblastí, ktoré je možné navštíviť, a zlepšia sa podmienky pre prijímanie návštevníkov, pretože sa zriadia moderné recepčné centrá pre návštevníkov.

Vďaka tomuto projektu bude na návštevníkov čakať množstvo výstav a podujatí. Návštevníci si budú môcť pozrieť ručne maľovanú mapu Centrálnej pevnosti v Komárne, taktiež 360° 3D sériu fotografií a spoločné promo-video o oboch pevnostiach. Partneri projektu budú propagovať projekt a pevnosti prostredníctvom spoločných kampaní na sociálnych sieťach (na Facebooku, Google).

Poskytovateľ dotácie:
Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja  informatizácie SR

Termín realizácie:06/2021 – 05/2023
Celkový schválený rozpočet projektu:1 495 550,00 €
Celková výška podpory z ERDF 85%:1 271 217,50 €
Spolufinancovanie projektu zo strany štátu 10%149 555,00 €
Vlastné zdroje 5%74 777,50 €