Ďalšia podpora na obnovu strechy Kasárenskej budovy

Mesto Komárno vďaka úspešnej žiadosti podporenej Ministerstvom kultúry SR získalo ďalšie financie na dokončenie obnovy krovu a strechy Kasárne v Novej pevnosti. V rámci dotačného programu MK SR – Obnovme si svoj dom, podprogram 1.6 Komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy získalo mesto ako majiteľ pamiatky na projekt s názvom „Vybudovanie turisticko-informačného strediska a rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy v Novej pevnosti, II. etapa – časť „A““ sumu 565 500 €, na ktorom je mesto povinné spolupodieľať sa čiastkou 50 000 €.

Z dôvodu nedostatočných financií sa bude v rámci projektu realizovať len obnova strechy, čím sa dokončí komplexná rekonštrukcia najdôležitejšej časti Kasárne. Ide o približne 100 m dlhú časť nachádzajúcu sa pri vstupe do Pevnosti z Elektrárenskej cesty, ktorá sa nachádza v havarijnom stave. V rámci stavebných prác dôjde k odstráneniu azbesto-cementovej krytiny, výmene strešnej krytiny s latovaním, výmene a oprave drevenej konštrukcie krovu, domurovaniu chýbajúcich a poškodených častí muriva, rekonštrukcii komínových telies, osadeniu nových oceľových protipožiarnych dverí, osadeniu nových presvetlovacích a vikierových okien a na záver k vyčisteniu povalového priestoru a staveniska okolo budovy.

Stavebné práce bude na základe výsledkov verejného obstarávania vykonávať firma DARTON s.r.o. z Komárna. Obnova by sa mala začať na jar roku 2022 a ukončiť v auguste toho istého roka.