Vyhodnotenie projektu Castles & Regions

HRADY & REGIÓNY

1. október 2020 – 31. marec 2022

 

CIEĽ PROJEKTU

Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie takej spolupráce medzi hradmi a pevnosťami krajín V4 a regiónu západného Balkánu, v rámci ktorej by mohli naplno využiť svoj potenciál v regionálnom rozvoji, cestovnom ruchu a formálnom vzdelávaní. Viaceré inštitúcie z regiónov strednej Európy a západného Balkánu vyjadrili svoj zámer vytvoriť Konzorcium Podunajských hradov a ďalej spolupracovať, čo si vyžaduje ďalšie rokovania. Projekt sa snaží aj prostredníctvom koncepcie rozvoja prispieť k obnoveniu úlohy hradov a pevností v 21. storočí.

Projekt sa snažil prinavrátiť týmto bývalým významným hradom a pevnostiam, ktoré sa zapojili do projektu, ich bývalú ústrednú úlohu a aby opäť zohrávali dôležitú úlohu v živote miest a regiónov v 21. storočí.

Partneri sa budú snažiť aj naďalej spolupracovať v cestovnom ruchu a pri organizovaní spoločných odborných programov, výstav a rôznych kultúrnych podujatí. Tiež sa budú snažiť uzatvárať podobné zmluvy aj s inými hradmi, či inštitúciami.

PARTNERI PROJEKTU

  • Magyar Nemzeti Múzeum-MNM Esztergomi Vármúzeuma (Maďarské národné múzeum – Hradné múzeum v Ostrihome, Maďarsko)
  • Magyar Település- és Területfejlesztők Szövetsége (Združenie rozvoja maďarských miest a obcí, Maďarsko)
  • Tvrdjava Golubacki Grad (Pevnosť Golubac, Srbsko)
  • Muzeum Okręgowe w Sandomierzu (Okresné múzeum v Sandomierzi, Poľsko)
  • Pro Castello Comaromiensi, n.o. (Pevnosť Komárno, Slovensko)

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

„Spoločná minulosť pre spoločnú budúcnosť” – virtuálna výstava

Digitálnym produktom projektu je virtuálna výstava „Spoločná minulosť pre spoločnú budúcnosť“, prezentujúca významnú udalosť alebo osobnosť spoločných historických udalostí zúčastnených miest a krajín, resp. kladie veľký dôraz na spoločnú stredoeurópsku identitu.

Výstava vo virtuálnom priestore, ponúka návštevníkovi štyri trasy, ktorými sa môže vydať:

Časová os je priestorová historická chronológia, ktorá predstavuje najdôležitejšie historické udalosti miest a krajín od 10. do 19. storočia, pričom zdôrazňuje také určité momenty spoločnej minulosti, vďaka ktorým je spoločné historické dedičstvo zrozumiteľné.

Hrady v dejinách poskytujú ucelený a podrobnejší prehľad o miestnych dejinách partnerských inštitúcií, hradov a pevností, ako akási historická obrázková kniha.

Hrdinovia, udalosti, príbehy poskytujú pohľad do spoločných momentov našej minulosti predovšetkým prostredníctvom spoločných historických postáv a súvisiacich udalostí.

Časť Súčasnosť predstavuje súčasnú úlohu hradov a pevností, vykonané obnovy, turistické úlohy a ich integráciu do regiónu.

Veľkou výhodou virtuálnej výstavy je, že sa prispôsobuje moderným očakávaniam 21. storočia a obsah a témy možno rýchlo a jednoducho meniť a rozširovať. Vďaka svojej virtuálnej povahe môže osloviť širšie publikum, napríklad mladšie generácie, ktoré nie sú hlavnými návštevníkmi múzeí. Výstava, ktorá je dostupná v angličtine, maďarčine, slovenčine, poľštine a srbčine, prispieva aj k medzinárodnej propagácii týchto hradov a pevností.

Slovensky: https://castlesregions.eu/ve-sk/

Anglicky: https://castlesregions.eu/ve/

Maďarsky: https://castlesregions.eu/ve-hun/

Poľsky: https://castlesregions.eu/ve-pol/

Srbsky: https://castlesregions.eu/ve-srb/

PROJEKTOVÉ PODUJATIA

„Pevnosť pre región – Región pre pevnosť” – seminár

Pevnosť Komárno, Pro Castello Comaromiensi, Komárno, Slovensko, 4. október 2021

Po úvodnom príhovore primátora mesta Komárno Mgr. Bélu Keszegha, sa účastníci mohli zoznámiť s históriou pevnosti z prezentácie riaditeľa dr. Andreja Ozimyho. Zo súhrnu pracovníka ostrihomského Hradného múzea sa hostia mohli dozvedieť o detailoch projektu. Počas semináru pracovník miestnej OOCR predstavil účastníkom lokálne a regionálne produkty. O možnostiach obnovenia úlohy hradov a pevností v 21. storočí prítomných informoval vo svojej podrobnej prezentácii István Szilvássy, predseda Združenia rozvoja maďarských miest a obcí. Účastníci seminára o problematike diskutovali aj v rámci interaktívnej sekcie World Café. Na podujatí sa okrem pracovníkov Maďarského národného múzea a Ostrihomského hradného múzea zúčastnili aj zástupcovia Združenia rozvoja maďarských miest a obcí, ako aj pevnosti Golubac zo Srbska.

Okresné múzeum v Sandomierzi, Sandomierz, Poľsko, 14. október 2021

Z prezentácie riaditeľa dr. Mikolaja Getku-Keniga sa účastníci mohli oboznámiť s históriou a súčasnosťou hradu, a zo súhrnu pracovníka ostrihomského Hradného múzea o detailoch projektu. Magdalena Kapłan, profesorka na Univerzite v Lubline a zástupkyňa Sandomierzského vinárskeho spolku, mala prednášku o výrobe vína v regiónu. Katarzyna Batko, riaditeľka Sandomierzskej turistickej organizácie, hosťom priblížila turistické možnosti a produkty regiónu. Wojciech Dumin, riaditeľ Kultúrneho inštitútu v Sandomierzi, vystúpil s prezentáciou o úlohe hradu v regióne. O možnostiach obnovenia úlohy hradov a pevností v 21. storočí prítomných informoval vo svojej podrobnej prezentácii István Szilvássy, predseda Združenia rozvoja maďarských miest a obcí. Účastníci seminára o problematike diskutovali aj v rámci interaktívnej sekcie World Café.

Pevnosť Golubac, Golubac, Srbsko,  19. október 2021

Podujatie otvorila pani Dr.  Iskra Maksimovic, riaditeľka pevnosti. Zúčastnených privítali zástupcovia srbského Ministerstva obchodu, turizmu a telekomunikácií, srbského Úradu pre turizmus a mesta Golubac. Pracovníci Štátneho úradu pre kultúru a pamiatky, archeologička Marina Bunardžić a architekt Dragoljub Todorović predniesli prezentáciu o histórii a architektúre pevnosti. Profesor Dr. Goran Petkovic, profesor Ekonomickej fakulty Univerzity v Belehrade, mal prednášku o rekonštrukcii pevnosti a jej sprístupnení turistom. Potom sa hostia mohli dozvedieť o projekte zo súhrnu pracovníka Maďarského národného múzea. O možnostiach obnovenia úlohy hradov a pevností v 21. storočí prítomných informoval vo svojej podrobnej prezentácii István Szilvássy, predseda Združenia rozvoja maďarských miest a obcí. Účastníci seminára o problematike diskutovali aj v rámci interaktívnej sekcie World Café.

Maďarské národné múzeum – online, 19. november 2021

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu zorganizovali Maďarské národné múzeum, jeho členská inštitúcia, Hradné múzeum v Ostrihome a Združenie rozvoja maďarských miest a obcí spoločne online seminár. V úvode seminára sa účastníci mohli v krátkom úvode zoznámiť s partnermi podieľajúcimi sa na projekte, následne Gábor Rezi Kató, zástupca generálneho riaditeľa Maďarského národného múzea a riaditeľ Hradného múzea v Ostrihome oboznámil účastníkov s projektom a jeho cieľmi. O možnostiach obnovenia úlohy hradov a pevností v 21. storočí prítomných informoval vo svojej prezentácii István Szilvássy, predseda Združenia rozvoja maďarských miest a obcí. Účastníci seminára o tejto problematike diskutovali aj v rámci online World Café. Záverečným programom seminára bol netradičný virtuálny okrúhly stôl za účasti Dr. Lászlóa Baána, generálneho riaditeľa Múzea výtvarných umení, Dr. Zsolta Virága, ministerského komisára, a Lászlóa Almásiho, podpredsedu župy Baranya, v súvislosti s rozvojom hradov.

Dohody o spolupráci a súťaž pre stredoškolákov

Maďarské národné múzeum podpísalo zmluvu so všetkými partnermi projektu s cieľom posilniť vzťahy a budúcu spoluprácu medzi zúčastnenými inštitúciami.

Za účelom propagácie a ďalšieho rozvoja projektu sme vyhlásili multimediálnu súťaž pre stredoškolákov. Cieľom súťaže bolo oboznámiť mladú generáciu s históriou hradov, regiónov a krajín a prispieť k integrácii spoločnej identity spájajúcej ľudí žijúcich v regióne hradu, či pevnosti.

Štúdia – Konzorcium Podunajských hradov

Štúdia Istvána Szilvássyho, predsedu Združenia rozvoja maďarských miest a obcí, je o koncepcii rozvoja a obnoviteľnej úlohe hradov a pevností. Štúdia stavia aj na výsledkoch predbežného prieskumu o obnove hradov medzi cieľovými skupinami, ako aj na výsledkoch diskusií World Café.

Niekoľko inštitúcií vyjadrilo zámer založiť Konzorcium Podunajských hradov (DCC), ktoré pomôže obnoviť úlohu participujúcich hradov na regionálnej a aj nadnárodnej úrovni. Inštitúcie budú pokračovať v rokovaniach s cieľom vytvoriť konzorcium.

ONLINE ZÁVEREČNÉ PODUJATIA

24. február 2022

Po krátkom zhrnutí projektu zástupcami zúčastnených inštitúcií bolo medzinárodné publikum oboznámené o virtuálnej výstave. Následne mohli účastníci získať informácie o plánovanej sieti Podunajských hradov a interaktívnou formou sa podeliť o svoje názory o možnostiach založenia a existencie siete. Záverečné podujatie projektu prebehlo nezvyčajným hybridným spôsobom.

18. marec 2022

Niektorí hostia sa podujatia zúčastnili osobne v Budapešti, iní sa pripojili online. Podujatie si pripomenulo kráľovské stretnutie v roku 1335 vo Visegráde a zároveň aj 30. výročie vzniku Vyšehradskej štvorky. Dr. Asztrik Várszegi, arcibiskup z Pannonhalmy, mal prednášku o histórii Pannonhalmy a jej úlohe v regióne. Po ňom nasledovala prednáška Dr. Józsefa Laszlovszkyho o kráľovskom stretnutí vo Visegráde v roku 1335. Prezentovaná bola virtuálna výstavy a víťazi medzinárodnej multimediálnej súťaže vyhlásenej medzi stredoškolákmi. Účastníci tiež podnikli prvé kroky potrebné na založenie Konzorcia Podunajských hradov. Mariela Savkova, vedúca Regionálneho informačného centra vo Vidine, Rumunsku, podrobne predstavila možnosti založenia konzorcia. Pani Desislava Todorova, zástupkyňa primátora mesta Vidin, priblížila históriu a súčasnosť pevnosti Baba Vida a Starého mesta Vidin. Podujatia sa online zúčastnil aj Christo Polendakov, veľvyslanec Bulharskej republiky v Maďarsku, a predniesol prezentáciu o význame medzinárodnej spolupráce.

 

KNOW HOW, BEST PRACTICES

Pravidelné rokovania medzinárodnej spoločnej pracovnej skupiny, ako aj pre ňu pripravené agendy a pripomienky umožnili sprehľadniť jednotlivé kroky a priebeh projektu.

Každý partner delegoval do spoločnej pracovnej skupiny jedného zástupcu, ktorý sa zúčastňoval stretnutí, čím partneri mohli spoločne premýšľať a diskutovať o realizácii projektu.

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.