Začala sa sa obnova poslednej časti krovu a strechy Kasárne

2. marca 2022 zástupcovia Mesta Komárno odovzdali stavenisko firme DARTON s.r.o. z Komárna, ktorá bude v nasledujúcich mesiacoch pracovať na rekonštrukcii poslednej časti „A“ strechy Kasárenskej budovy v Novej pevnosti.

Počas stavebných prác, v rámci projektu „Vybudovanie turisticko-informačného strediska a rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne – II. etapa, časť „A““, ktorý podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytnutím dotácie vo výške 565 500 € z dotačného programu Obnovme si svoj dom – podprogram 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy a so spoluúčasťou Mesta Komárno vo výške 50 000 €, sa bude realizovať:

– odstránenie azbesto-cementovej krytiny;

– výmena strešnej krytiny s latovaním;

– výmena a oprava drevenej konštrukcie krovu;

– domurovanie chýbajúcich a poškodených častí muriva;

– rekonštrukcia komínových telies; – osadenie nových oceľových protipožiarnych dverí;

– osadenie nových presvetlovacích a vikierových okien;

– vyčistenie povaly;

– umelecko-remeselná obnova kamenných článkov kamenných šambrán okien a dverí;

– vybudovanie sociálnych zariadení;

– osadenie svetelných a vykurovacích telies;

– komplexná obnova omietok fasády a vnútorných priestorov;

– osadenie nových klampiarskych prvkov a odkvapových zvodov;

– nákup interiérového zariadenia;

– vybudovanie drevenej lávky v podkrovnom priestore, slúžiacej na revíziu strešnej konštrukcie, na sprevádzanie návštevníkov po turisticko-náučnom chodníku;

– osadenie okenných a dverných výplní v priestoroch turisticko-informačného strediska;

Práce na rekonštrukcii by mali trvať do konca augusta 2022.