Záverečné podujatie

Dňa 21. decembra 2023 prebehlo záverečné podujatie projektu KOMFORT, podporeného z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-HU. Na podujatí zorganizovanom v novej výstavne miestnosti vybudovanej v rámci projektu, na úvod privítal prítomných primátor mesta Mgr. Béla Keszegh, a interný manažér projektu, Andrej Ozimy, odprezentoval pôvodné zámery a ciele projektu, realizáciu a výsledky.

Okrem vybudovania a zariadenia novej kancelárie s pokladňou, zázemia pre zamestnancov, verejných toaliet a výstavnej miestnosti, bola v rámci projektu obnovená aj 70m dlhá časť fasády Kasárne, vybudovaná nová trafostanica, obnovené boli vetracie prieduchy a komíny v Starej pevnosti, obnovila sa kamenná podlaha v podbrání hlavnej brány Kasárenskej budovy, zaviedol sa optický internet do Pevnosti, vyhotovili sa propagačné videá, jeden 3D tlačený model Pevnosti v mierke 1:450, celá Pevnosť sa fotogrametricky nasnímala s 360° technológiou.

Po prezentácii výsledkov projektu dostal slovo Csaba Vizeli, výkonný riaditeľ maďarského partnera Monoštorskej pevnosti, a informoval o realizácii projektu v Igmándskej pevnosti, ktorej časť bola  obnovená a premenená na moderný komunitný a kultúrny priestor.

Zoltán Bara, riaditeľ európskeho zoskupenia Pons Danubii, ktorého zamestnanci sa projekte zúčastnili ako externí manažéri, hovoril o ďalších možnostiach ako pokračovať v obnove pevnostného systému na oboch brehoch Dunaja.

Na záver svoje myšlienky a potešenie z úspešného realizovania projektu vyjadril Mgr. Ľudovít Gráfel, ktorý sa na príprave sa pred odchodom do dôchodku taktiež zúčastnil na tohto projektu. Prítomným taktiež vysvetlil úskalia pri obnove jednotlivých častí Pevnosti, ktoré zažil počas viac ako 20 rokov ako riaditeľ neziskovej organizácie Pro Castello Comaromiesni, n.o.

Po prednáške boli prítomní pozvaní na osobnú prezentáciu obnovených priestorov a menšie občerstvenie.