2. Komárňanské vojenské hostiny – Súťaž vo varení jedál z 19. storočia na otvorenom ohni

Propozície súťaže

1. POVAHA A ÚČEL SÚŤAŽE

Pro Castello Comaromiensi n.o. a Monoštorská pevnosť v roku 2021 zorganizovali podujatie s názvom „Komárňanské vojenské hostiny prezentácie bojovej techniky a gastronómie z obdobia 1848/49”, ktorého zrealizovanie podporil Fond malých projektov pre západný región Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko  – vyhlásený Európskym zoskupením územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným.

 

Ciele súťaže a projektu:

  • poskytnúť čo najviac príležitostí na stretnutie občanom oboch miest
  • rozšíriť systém cezhraničných obchodných a občianskych vzťahov, čo napomáha rozvoju nových, na viacerých úrovniach spolupracujúcich spoločenstiev,
  • posilniť cezhraničnú spoluprácu a zvýšiť záujem o cezhraničné aktivity medzi obyvateľmi,
  • zblížiť etnické skupiny a zlepšovať kvalitu dvojjazyčnosti,
  • posilniť turizmus.
  1. AKO VZNIKOL NÁPAD A POMENOVANIE SÚŤAŽE

Mór Jókai vo svojom poviedkovom cykle „Revolučné a bitkové obrazy” podrobne píše o tom, že keď sa v apríli 1849 stal veliteľom  Komárňanskej pevnosti generálmajor Richard Guyon, jeho prvou úlohou bolo upevniť bojového ducha obrancov pevnosti. Tento cieľ dosiahol odvážnym spôsobom: pohostil Komárňanov na hradbách Starej pevnosti, pričom nepriateľ na nich neustále strieľal s delami. Na pamiatku tejto netradičnej hostiny organizujeme  prezentácie a súťaže jedál konzumovaných v 19. storočí, ktoré spojíme s ukážkou historickej bojovej scény z rokov 1848-49.

  1. TERMÍN A MIESTO SÚŤAŽE

1. máj 2022 od 8,00 do 16,00 hod.

Nádvorie Starej pevnosti v Komárne (GPS: 47 ° 45’09,6 „N 18 ° 08’09,4“ E)

  1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Pro Castello Comaromiensi n.o.

Nám. gen. Klapku 1/1, 945 01 Komárno

IČO: 36096920

  1. SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

– súťaží sa v dvoch kategóriách :

– Kategória „A“ – amatérske družstvá z Maďarska a zo Slovenska: 3 – 8 členné skupiny súkromných osôb, firiem, inštitúcií, rôznych organizácií atď.

– Kategória „P“ – profesionálne družstvá z Maďarska a zo Slovenska: 3 – 8 členné skupiny pracovníkov reštaurácií, školských alebo iných kuchýň atď.

– Na prihláške do súťaže sa uvedie názov družstva, resp.  názov organizácie, ktorú zastupujú.

– Štartovné: účasť na podujatí je zdarma

– Uzávierka prihlášok: 25. apríla 2022 o 12.00 hod.

– Prihlášky na mieste nemôžeme akceptovať

– Účasť v súťaži je podmienená súhlasom s podmienkami súťaže a vrátením podpísanej prihlášky.

Prihlášky je potrebné zaslať elektronicky na adresu procastello@komarno.sk, alebo osobne doručiť na Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a pamiatok MsÚ Komárno (Dôstojnícky pavilón, strana pri detskom parku).

  1. PRIEBEH SÚŤAŽE

– Súťažiť je možné s akýmkoľvek jedlom pripraveným na otvorenom ohni a konzumovaným (aj) v 19. storočí

– Jedno družstvo môže súťažiť s niekoľkými druhmi na mieste pripravených jedál

– Na súťaži sa môže zúčastniť max. 30 družstiev, v prípade viacerých prihlásených je rozhodujúce poradie prihlásenia sa

– Organizátori poskytnú prvým 15 prihláseným družstvám 1 3x3m stan, 2 pivné súpravy (2 stoly, 4 lavičky), 1 20-litrový kotlík so stojanom, 20 jednorazových riadov a pohárov a palivové drevo

– Ostatné družstvá okrem jednorazového riadu veci uvedené v predchádzajúcom bode si musia zabezpečiť samostatne

– Studenú pitnú vodu zabezpečí organizátor

– Suroviny, korenie, jedlo podávané porote, dekoráciu a ďalšie potrebné vybavenie si každý tím zabezpečí podľa vlastného uváženia.

– Používanie  šatky/šiltovky a rúška počas súťaže je povinné!

– Družstvá musia preukázať pokladničný blok, resp. faktúru o použitých surovinách, ktoré sú povinní predložiť pri registrácii a uschovať až do konca pretekov. Účty môže kontrolovať aj regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo daňový úrad.

– Pripravené jedlá je zakázané predávať, ale ochutnávka je povolená

– Žiadame družstvá, aby po skončení súťaže odovzdali recept pripraveného jedla pre 4 osoby do neskôr pripravovanej zbierky receptov.

7. HODNOTENIE A OCENENIE SÚŤAŽE

– Družstvá budú hodnotené porotou zloženou z profesionálov

predsedníčka poroty: Gabriella Kovács Thurzó, víťaz súťaže vo varení Mesterszakács 2009 Produkció Legjobb Amatőr Mesterszakácsa

podpredseda poroty: Róbert Tatai, víťaz súťaže vo varení  Séfek séfe 2017 gasztro-tehetségkutató

– Kritériá hodnotenia: Chuť pripravovaného jedla, dodržanie dobovej receptúry  (prvá polovica 19. storočia), jedinečnosť podávania,  vzhľad družstva, atmosféra pri varení, atď.

– Čas a miesto vyhlásenia výsledkov: Veľké nádvorie Starej pevnosti, cca. 13,30 hod

– o 13.00 hod. musia byť na určenom mieste k dispozícii 2 až 3 porcie (približne 10 až 15 dkg) jedla potrebné pre porotu  na vyhodnotenie.

– Zúčastnené družstvá budú obdarované pamätným listom.  Víťazi 1. až 3. miesta v oboch kategóriách získajú vecnú odmenu. Porota má právo udeliť družstvám aj mimoriadnu cenu.

8. DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

– Každé družstvo a jeho členovia sa zúčastňujú súťaže na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za žiadne nehody, ku ktorým dôjde počas pretekov.

– Všetci členovia družstiev sú povinní dodržiavať hygienické predpisy pri varení, základné pravidlá pre prevenciu úrazov a požiarnej bezpečnosti a bezpečnostné pokyny organizátora.

– Družstvá zodpovedajú za škody spôsobené na území Starej pevnosti.

– Príchod do Starej pevnosti a obsadenie miesta  je možné od 08,00hod. Automobily musia nádvorie Starej pevnosti opustiť do 9,45 hod. Parkovanie je zabezpečené v areáli pred pevnosťou.

– Vstup je možný z Elektrárenskej cesty (GPS: 47 ° 45’09,6 „N 18 ° 08’09,4“ E)

– Vstup do Starej pevnosti a odchod autom je možný po ukážke dobovej vojnovej bitky, od 16.00. Každý účastník je povinný opustiť areál Starej pevnosti do  17,30 hod.

Vypracovala: Ing. Beáta Sebő

e-mail: sebo.bea@gmail.com