3. Komárňanské vojenské hostiny

Súťaž vo varení jedál z 19. storočia na otvorenom ohni

1. mája 2023

Stará pevnosť v Komárne

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

ZÁKLADNÁ MYŠLIENKA SÚŤAŽE

Mór Jókai vo svojom poviedkovom cykle „Revolučné a bitkové obrazy” podrobne píše o tom, že keď sa v apríli 1849 stal veliteľom  Komárňanskej pevnosti generálmajor Richard Guyon, jeho prvou úlohou bolo upevniť bojového ducha obrancov pevnosti. Tento cieľ dosiahol odvážnym spôsobom: pohostil Komárňanov na hradbách Starej pevnosti, pričom nepriateľ na nich neustále strieľal s delami. Na pamiatku tejto netradičnej hostiny organizujeme  súťaž jedál konzumovaných v 19. storočí, ktoré spojíme s ukážkou historickej bojovej scény z rokoch 1848/49.

POVAHA A ÚČEL SÚŤAŽE

Pro Castello Comaromiensi n. o. a Vojenské kultúrne stredisko Monoštorská pevnosť v roku 2021 organizovalo prvé podujatie s názvom „Komárňanské vojenské hostiny – prezentácie bojovej techniky a gastronómie z obdobia 1848/49”, ktorého realizovanie podporoval Fond malých projektov pre západný región Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

CIELE PODUJATIA

 • poskytnúť čo najviac príležitostí na stretnutie občanom oboch miest a okolia,
 • rozšíriť systém cezhraničných obchodných a občianskych vzťahov, čo napomáha  rozvoju nových, na viacerých úrovniach spolupracujúcich spoločenstiev,
 • posilniť cezhraničnú spoluprácu a zvýšiť záujem o cezhraničné aktivity medzi obyvateľmi,
 •  zblížiť etnické skupiny a zlepšovať kvalitu dvojjazyčnosti,
 •  posilniť turizmus.

TERMÍN A MIESTO SÚŤAŽE

 Nádvorie Starej pevnosti v Komárne, 1. máj 2023 od 9:00 hod. GPS: 47°45’09,6″N 18°08’09,4″E

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Pro Castello Comaromiensi n. o.

Nám. gen. Klapku 1,. Komárno

IČO: 36096920

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

 • Súťažiť môžu družstvá s ľubovoľným počtom  členov
 • Na prihláške do súťaže sa uvedie názov družstva, resp.  názov organizácie, ktorú zastupujú.
 • Štartovné: účasť na podujatí je ZDARMA
 • Uzávierka prihlášok: 24. apríla 2023 o 15.00 hod.
 • Prihlášky na mieste môžeme akceptovať, ak sa počas predregistrácii  nenaplnilo stanovených 20 miest.
 • Účasť v súťaži je podmienená súhlasom s podmienkami súťaže a vrátením podpísanej prihlášky.

REGISTRÁCIA

Prihlášky je potrebné zaslať elektronicky na adresu procastello@komarno.sk, alebo osobne doručiť na Oddelenie kultúry, cestovného ruchu a pamiatok MsÚ Komárno (Dôstojnícky pavilón, strana vedľa parku Anglia).

PRIEBEH SÚŤAŽE

 •  Súťažiť je možné s akýmkoľvek jedlom pripraveným na otvorenom ohni a konzumovaným (aj) v 19. storočí (v kotlíku, grilované, na ražni).
 • Jedno družstvo môže súťažiť s niekoľkými druhmi na mieste pripravených jedál.
 • Na súťaži sa môže zúčastniť max. 20 družstiev, v prípade viacerých prihlásených je rozhodujúce poradie prihlásenia sa.
 • Organizátori poskytnú prvým 11 prihláseným družstvám 1 stan  3x3m, 2 pivné súpravy (2 stoly, 4 lavičky), 20-litrový kotlík so stojanom a palivové drevo.
 • Ostatné družstvá veci  uvedené v predchádzajúcom bode si musia zabezpečiť samostatne.
 • Studenú pitnú vodu zabezpečí organizátor.
 • Suroviny, korenie, jedlo podávané porote, dekoráciu a ďalšie potrebné vybavenie si každý tím zabezpečí podľa vlastného uváženia.
 • Družstvá musia preukázať  pokladničný blok, resp.  faktúru o použitých surovinách, ktoré sú povinní predložiť pri registrácii a uschovať  až do konca pretekov. Účty môže kontrolovať aj regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo  daňový úrad.
 • Pripravené jedlá je zakázané predávať, ale ochutnávka je povolená.

HODNOTENIE A OCENENIE SÚŤAŽE

Družstvá budú hodnotené skúsenou porotou. Predsedníčka poroty: Gabriella Kovács Thurzó, víťaz súťaže vo varení Mesterszakács 2009.

Kritériá hodnotenia:

 • Chuť pripravovaného jedla, dodržanie dobovej receptúry (prvá polovica 19. storočia), jedinečnosť podávania, vzhľad družstva, atmosféra pri varení, atď.
 •  Čas a miesto vyhlásenia výsledkov: Veľké nádvorie Starej pevnosti, cca. 14.00 hod.
 •  o 12.15 hod. musia byť na určenom mieste k dispozícii 2 až 3 porcie (približne 10 až 15 dkg) jedla potrebné pre porotu  na vyhodnotenie.
 • Zúčastnené družstvá budú obdarované pamätným listom. Víťazi 1. až 3. miesta v oboch kategóriách získajú vecnú odmenu. Porota má právo udeliť družstvám aj mimoriadnu cenu.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

 • Každé družstvo a jeho členovia sa zúčastňujú súťaže na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nezodpovedá za žiadne nehody, ku ktorým dôjde počas pretekov.
 •  Všetci členovia družstiev sú povinní  dodržiavať hygienické predpisy pri varení, základné pravidlá pre prevenciu úrazov a požiarnej bezpečnosti a bezpečnostné pokyny organizátora. Družstvá zodpovedajú za škody spôsobené na území Starej pevnosti.
 • Príchod do Starej pevnosti a obsadenie miesta  je možné od 8.00hod. Automobily musia nádvorie Starej pevnosti opustiť o 9.45 hod. Parkovanie je zabezpečené v areáli pred pevnosťou.
 • Okolie pevnosti bude uzavreté pre automobilovú dopravu v čase od 10.00 do 11.00 z dôvodu konania Medzinárodného pouličného behu Komárno – Komárom.
 • Vstup je možný z Elektrárenskej cesty: GPS: 47°45’09,6″N 18°08’09,4″E
 • Vstup do Starej pevnosti  a odchod autom je možný po ukážke dobovej vojnovej bitky, cca. od 16.00. Každý účastník  je povinný opustiť areál Starej pevnosti do  18.30 hod.