Ukončila sa obnova krovu a strechy Kasárne

Koncom júna 2022 boli dokončené a odovzdané stavebné práce na obnove krovu a strechy južného, tzv. Dunajského krídla Kasárenskej budovy v Novej pevnosti. Obnova bola vykonaná v rámci projektu „Vybudovanie turisticko-informačného strediska a rekonštrukcia krovu a strechy kasárenskej budovy v Novej pevnosti v Komárne – II. etapa, časť „A““, ktorý podporilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytnutím dotácie vo výške 565 500 € z dotačného programu Obnovme si svoj dom – podprogram 1.6 Modernizácia a komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Mesto Komárno, ako žiadateľ o dotáciu, bolo povinné projekt spolufinancovať čiastkou 50 000 € zo svojho rozpočtu.

Počas prác, ktoré od marca 2021 realizovala stavebná firma DARTON s.r.o. z Komárna (bola realizátorom aj I. a II. „C“ etapy rekonštrukcie), sa:

– odstránilo 2480 m2 poškodenej azbestovej (eternitovej) krytiny aj s latovaním a nahradilo približne 50 000 kusmi novej keramickej škridle (bobrovka);

– okolo 170 m3 zhnitých a poškodených drevených hranolov nahradilo novými;

– obnovilo 6 komínov a 3 vetriace prieduchy;

– vybudovala nová drevená lávka s dĺžkou 90 m;

– celý povalový priestor vyčistil od stavebnej sutiny a náletovej vegetácie, ktorá ho veľmi poškodila;

– namontovali nové medené žľaby a zvodové rúry s celkovou dĺžkou 307 m.

Týmto sa ukončila obnova celej, približne 540 m dlhej strechy Kasárenskej budovy, ktorá sa začala v roku 2015, čím bude veľkou mierou zamedzený, resp. spomalený proces jej ďalšieho chátrania.

Celkové náklady na obnovu tejto časti pamiatky boli podľa verejného obstarávania 576 120,86 €. Zvyšných 39 379,14 € bolo použitých na hradenie nákladov odborného statického a BOZP dozoru, vypracovanie projektu požiarnej ochrany, odstránenie náletovej vegetácie a stavebnej sutiny z okolia obnovenej časti budovy.

Nakoľko poskytnutá dotácia postačovala „len“ na obnovu strechy Kasárne, k vybudovaniu turisticko-informačného strediska sa nepristúpilo. To bude vybudované v rámci projektu KOMFORT, podporeného Európskou úniou v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko.

Ministerstvo kultúry SR už aj v rokoch 2017 a 2018 podporilo rekonštrukciu krovu a strechy Kasárne, kedy bola vďaka dotácii 550 000 €  (plus spoluúčasť mesta 29 000 €) obnovená severná (vážska) časť strechy (časť „C“). V roku 2015 sa vďaka nenávratnému finančnému príspevku vo výške 1 774 575,88 € (plus spoluúčasť mesta 79 568,73 €) z Regionálneho operačného programu – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka mohlo začať s rekonštrukciou strednej časti (časť „B“) krovu a strechy Kasárne. Celkové náklady na rekonštrukciu krovu a strechy tak predstavujú 2 995 339,68 €.

Etapy rekonštrukcie krovu a strechy Kasárne

V blízkej budúcnosti sa plánuje obnova zemných valov Novej pevnosti v mieste, kde sa Kasáreň napája na hradbu Novej pevnosti a vytvorenie prístupu na povalu, aby sme obnovený krov a strechu vedeli komfortne prezentovať širokej verejnosti. Plánuje sa taktiež rozšíriť súčasná výstava veľkoformátových reprodukcií fotografií Fedora Gabčana, na ktorých zachytil obyvateľov tzv. lastovičích hniezd a bášt Palatínovej línie pevnostného systému.

Reportáž Mestskej televízie v Komárne o ukončení rekonštrukcie